Videos

SASRI VIDEOS

From time to time, SASRI produces videos to provide information and demonstrations on a variety of agronomic practices. These include harvesting, planting, soil and leaf sampling, cane loading and fertiliser application. Vidoes remain the property of SASRI and may not be altered or used publicly without the express premission of the institute.

Videos can be viewed or downloaded by follwing the links in the categories below, or directly from the SASRI YouTbue Channel.
Email: library@sugar.org.za  Tel: 031 508 7567.

GENERAL
 • About SASRI view
 • How to do cane yield estimates Zenziwa-nini-futhi-kanjani-izilinganiso-zomoba view
 • The importance of yield estimates – Ukubaluleka kokwenza izilinganiso zomoba view
HARVESTING
 • Harvesting (isiZulu) view
 • Sugarcane loading guidelines view
IRRIGATION
 • Irrigation – Ukunisela/Ukuchelela view
PLANTING
 • Planting (isiZulu) view
PETST & DISEASES
 • Damage Caused by Eldana -Umonakalo-odalwa-isihlava-i-Eldana (isiZulu) view
 • Role of P and D – Umsebenzi weThimba Lezifo Nezinambuzane (isiZulu) view
SOILS & NUTRITION
 • Soil erosion – Ukuguguleka komhlabathi (isiZulu) view
 • Fertiliser Advisory Service view
 • Fertiliser Knapsack Applicator view
 • Leaf sampling view
 • Leaf sampling (isiZulu) view
 • Soil sampling view
 • Soil sampling (isiZulu) view
 • Tin & string calculation view
 • Fertiliser application – Ukubaluleka komanyolo (isiZulu) view
 • Why top-dressing is important – Ukufakwa kwesikhuthazi, umanyolo wangaphezulu (isiZulu) view
 • A quick guide to the routine FAS topsoil fertility reports view
VARIETIES
 • Seedcane sourcing – Ukubaluleka kokutshala nokuthenga imbewu ehloliwe (isiZulu) view
WEEDS
 • Controlling weeds- Kungani ukhula lungafuneki ensimini (isiZulu) view
 • What influences the efficacy of herbicides- Yini edala ukuthi izibulala-khula zingasebenzi (isiZulu) view
 • The importance of accurate calibration of spraying equipment – Ukugcina amathuluzi okufutha ekhipha isilinganiso esifanele (isiZulu) view